• Om oss
 • Jobb
 • Partner

Allmänna villkor

ALLMÄNT

Nedan följer de avtal som gäller för användningen av webbplatsen www.ticketswap.com (och alla dess underdomäner i andra länder).. Som du kan läsa nedan handlar det om två enskilda avtal. För det första ingår du ett direkt användaravtal med TicketSwap-plattformen. Allt som har att göra med ditt konto, dina uppgifter och tekniken anges i det avtalet. Detta avtal kallas "plattformsavtalet". För det andra ingår du för att köpa eller sälja en biljett alltid ett direkt engångsavtal med ett av TicketSwaps dotterbolag (beroende på var evenemanget äger rum, nedan: "TicketSwap Local"):

 • TicketSwap Netherlands B.V., registrerat hos den nederländska handelskammaren med nummer 66696267 (plats för evenemanget: Nederländerna),

 • TicketSwap International B.V., registrerat hos den nederländska handelskammaren med nummer 66696348 (plats för evenemanget: alla länder som inte anges här),

 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, registrerat hos Brasiliens handelskammare med nummer 35.523.781 (plats för evenemanget: Brasilien).

Detta avtal kallas "biljettavtalet". För plattformsavtalet och biljettavtalet gäller uteslutande nederländsk lag. Tvister kommer att läggas fram inför behörig domstol i Amsterdam.

PLATTFORMSAVTAL

Tillämplighet: Detta plattformsavtal har upprättats av TicketSwap B.V. ("TicketSwap"), beläget på Rokin 75, 1012 KL Amsterdam och registrerat hos handelskammaren med nummer 59084952. Om du använder plattformen ingår du ett avtal med TicketSwap ("plattformsavtalet") som "användare". Artiklarna under rubriken "Biljettavtal" är inte tillämpliga på TicketSwap. TicketSwap förbehåller sig rätten att ändra detta plattformsavtal. Du måste godkänna alla ändringar av plattformsavtalet när du använder plattformen.

Plattformstjänsten: TicketSwap erbjuder genom sin digitala onlineplattform ("plattformen") en tjänst som gör det möjligt för dig att köpa och sälja e-biljetter för upplevelser (t.ex. konserter, fester, festivaler, utflykter) ("plattformstjänsten").

Registrering: Du kan använda plattformstjänsten genom att registrera dig med e-post, ett Facebook-konto eller Apple-inloggning. Alla personuppgifter ska fyllas i sanningsenligt. En person får bara ha ett registrerat konto.

Integritet: TicketSwap skyddar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). TicketSwap behandlar de personuppgifter som du lämnar endast för att möjliggöra användningen av plattformstjänsten och för att kommunicera med dig i detta avseende. För mer information: se integritetspolicyn på vår webbplats.

Personlig användning: Plattformstjänsten TicketSwap är avsedd för personlig användning. Kommersiella handlare eller andra kommersiella parter avråds från att missbruka plattformen. Skript, (delvis) automatiserade program eller andra metoder för att få förtur till köp är inte tillåtna och kan leda till en (permanent) blockering av användaren.

Sökningsrankning :Rankningen av biljetter som visas när du söker på plattformen TicketSwap beror på ett antal olika faktorer, bland annat dessa huvudparametrar:

 • Sökresultaten listas från lägsta till högsta pris.

 • Om en officiell biljettförsäljare som säljer biljetter direkt för ett evenemang så hamnar denna överst bland sökresultaten.

Om den officiella biljettförsäljaren säljer sina biljetter via vår plattform ska det vara tydligt angivet, så att det går att skilja mellan ett sådant sökresultat och ett sökresultat som lagts ut av någon annan användare.

Ansvar: TicketSwap ansvarar inte för eventuella skador som du kan drabbas av till följd av din användning av plattformstjänsten eller plattformen, t.ex. förluster som uppstått för köpare eller säljare till följd av ändring av ett evenemang (se även "Ändringar av evenemanget"), såvida inte sådana skador har orsakats av uppsåt, grov oaktsamhet eller avsiktlig vårdslöshet. Även om TicketSwap vidtar så många åtgärder som möjligt för att säkerställa en säker och väl fungerande plattform kan TicketSwap inte garantera att plattformstjänsten eller innehållet på plattformen är korrekt. TicketSwap ansvarar inte för konsekvenserna av (eventuella) felaktigheter (t.ex. en felaktig evenemangsbeskrivning) med avseende på plattformstjänsten eller plattformen. TicketSwap har rätt att utan föregående meddelande (tillfälligt) avbryta eller begränsa användningen av plattformstjänsten eller lägga ner den utan att ange några skäl och utan att detta ger någon rätt till ersättning från TicketSwap.

Betalningstjänst: Betalningshanteringstjänster med avseende på biljettförsäljning som genomförs på TicketSwap tillhandahålls av Stripe och omfattas av avtal för Stripe-anslutet konto, vilket innehåller Stripes användarvillkor (tillsammans “Stripes serviceavtal”). Genom att godkänna detta plattformsavtal eller fortsätta att verka som säljare på TicketSwap samtycker du till att vara bunden av Stripes serviceavtal, och att detta kan ändras av Stripe från tid till annan. För att Stripe effektivt ska kunna tillhandahålla sina betalningstjänster samtycker du till att ge TicketSwap korrekt och fullständig information om dig, och du godkänner att TicketSwap delar sådan information och transaktionsinformation relaterad till din användning av betalningstjänsterna med Stripe.

Missbruk: Som ett villkor för användning av plattformstjänsten samtycker du till att inte ange information, data eller innehåll via plattformen som kan strida mot någon lag eller förordning.

Dessutom samtycker du till att du:

 1. inte kommer simulera ett olämpligt förhållande till en person eller enhet;

 2. inte har åtkomst till begränsade/skyddade delar av plattformen;

 3. inte kommer vidarebefordra virus, maskar, skräppost, spam, kedjebrev, oönskade erbjudanden eller annonser av något slag och för något ändamål;

 4. inte kommer kontrollera, skanna eller testa sårbarheten hos plattformen eller något annat relaterat system eller nätverk, eller agera i strid med någon säkerhet eller autentisering*; och

 5. inte kommer att använda skript, (delvis) automatiserade program eller andra metoder för att få företräde vid köp.

* Om du upptäcker några säkerhetsbrister ber vi dig vänligen att gå till den här sidan

Om TicketSwap misstänker att du inte följer plattformsavtalet kan TicketSwap (permanent) neka dig tillgång till plattformen och plattformstjänsten med omedelbar verkan. I händelse av bristande efterlevnad har vi rätt att behålla dina (relevanta) uppgifter och din information i våra register för framtida referenser. Detta innebär att vi genom att du bryter mot plattformsavtalet har en berättigad anledning att behålla dina uppgifter, vilket innebär att vi inte behöver uppfylla din begäran om att radera alla dina uppgifter från våra system. Vi gör detta för att förhindra missbruk i framtiden.

Utlämnande av information: TicketSwap har alltid rätt att lämna ut information för att (i) försvara sig i domstol, (ii) verkställa ett domstolsbeslut, (iii) följa alla lagar, förordningar eller förfrågningar från myndigheter, (iv) skydda den nationella säkerheten, försvaret, den allmänna säkerheten/den allmänna hälsan och (v) upprätthålla sina rättigheter.

Klagomålsförfarande: Om du har klagomål gällande plattformen eller plattformstjänsten skulle TicketSwap vilja bli informerad om detta. Skicka ditt klagomål (så detaljerat som möjligt) till complaints@ticketswap.com. Du kan också lämna in ditt klagomål genom att använda den röda knappen som finns på varje sida till höger på skärmen.

YouTube-tjänster: På några av våra sidor presenterar vi videoinnehåll som tillhandahålls av YouTube via YouTubes API-tjänster. Genom att använda TicketSwap samtycker du därför till att vara bunden av YouTubes tjänstevillkor.Kampanjer: TicketSwaps Local kan arrangera tävlingar, kampanjer och utlottningar (”kampanjer”). Kampanjerna styrs av kampanjvillkoren. Kampanjerna kanske inte erbjuds för alla länder där webbplatsen finns tillgänglig. Kampanjerna kan komma med vissa krav för berättigande som avgörs av TicketSwap Local. TicketSwap Local förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en kampanj utan att meddela användarna. Vid händelse av motsägelser mellan dessa villkor och kampanjvillkoren som fastställs i kampanjreglerna ska enbart kampanjvillkoren gälla och med hänsyn till kampanjens sammanhang.

BILJETTAVTAL

Biljettavtal: Om du erbjuder en e-biljett till försäljning eller köper en e-biljett av någon annan på plattformen, ingås ett avtal mellan dig (som användare) och TicketSwap Local. Den specifika juridiska person som du ingår detta biljettavtal med beror på var evenemanget för e-biljetten äger rum. TicketSwap Local förbehåller sig rätten att ändra detta biljettavtal. Om du erbjuder en (ny) e-biljett till försäljning eller köp, och biljettavtalet har ändrats, måste du godkänna den senaste versionen av detta biljettavtal.

Köpeavtal: Ett köpeavtal ingås mellan "säljaren" och "köparen" av en biljett.

När användare köper sina biljetter direkt från en officiell biljettförsäljare via vår plattform omfattas dessa köp av de villkor som gäller för den aktuella biljettförsäljaren.

EU:s konsumentskyddslagar: EU:s konsumentskyddsbestämmelser gäller endast mellan konsumenter och näringsidkare och inte när du köper av en annan konsument (peer-to-peer). Eftersom TicketSwap är en plattform som huvudsakligen är avsedd för försäljning mellan konsumenter och för personligt bruk, så gäller inte EU:s konsumentskyddslagar för biljettavtalet.

För vissa evenemang erbjuder TicketSwap användarna möjligheten att köpa biljetter direkt från den officiella biljettförsäljaren via vår plattform. I sådana fall gäller EU:s konsumentskyddslagar. Dessa lagar skyddar i princip konsumenterna genom en lagstadgad betänketid och ångerfrist för vissa varor eller tjänster som har köpts online. Observera dock att denna period inte gäller för fritidstjänster som tillhandahålls på ett specifikt datum eller under en specifik period. Detta undantag gäller för de biljetter som sålts av en officiell biljettförsäljare via vår plattform.

Detta innebär alltså att användarna inte kan häva köpet genom att utnyttja sin betänketid eller ångerfrist, varken vid köp mellan konsumenter eller vid köp från officiella biljettförsäljare.

Försäljning av e-biljetter

Uppladdning [ladda upp] av e-biljetter: Som säljare kan du erbjuda en e-biljett till försäljning på plattformen genom att ladda upp en fil med e-biljetten. Filen måste vara den digitala originalversion som tillhandahållits av biljettleverantören. Säljaren måste ha tillstånd att sälja e-biljetten. Skannade e-biljetter, foton av e-biljetter eller modifierade filer är inte tillåtna. Säljaren kan när som helst, så länge erbjudandet inte har accepterats, dra tillbaka sitt erbjudande om försäljning av den uppladdade e-biljetten. För att undvika eventuella tvivel: så snart köparen reserverar biljetten för köp är säljaren skyldig att sälja e-biljetten till köparen. När köparen har köpt biljetten ingås ett slutgiltigt avtal med respektive köpare.

Säljaren bör alltid vara uppdaterad om begränsningar (t.ex. att e-biljetter inte kan överlåtas på grund av personalisering) när det gäller överförbarhet av e-biljetter och bör ange dessa begränsningar i informationen om erbjudandet. När köparen köper en biljett med en begränsning som inte har angetts, är säljaren skyldig att återbetala köparen.

Specifikationer i e-biljetter: Säljaren fyller i uppgifterna om e-biljetten så fullständigt och sanningsenligt som möjligt. Denna information ska alltid omfatta evenemangets namn, priset och säljarens personliga bankkonto. Dessutom fyller säljaren i eventuella avvikande entrérättigheter (t.ex. tidig entré, sen entré, barnbiljetter, CJP-pass etc.) jämfört med vanliga biljetter. Bankkontot måste vara beläget i ett av de länder som anges här. Säljaren väljer valuta för annonsen från en valuta som stöds. Om e-biljetten är avsedd för en viss sektion eller sittplats måste säljaren tydligt ange sittplatsnumret i fältet "beskrivning" eller i alternativet "sittplats" (om tillgängligt). TicketSwap Local förbehåller sig rätten att anpassa informationen om en erbjuden e-biljett till den information som anges på den uppladdade e-biljetten.

Kostnad och pris: Säljaren bestämmer själv försäljningspriset för varje e-biljett som hen erbjuder på plattformen ("försäljningspriset") med beaktande av att detta pris inte får vara högre än 120% av e-biljettens nominella värde (inklusive serviceavgifter). I vissa länder finns det begränsningar (maxpris) för online-erbjudande eller återförsäljning av e-biljetter. Säljaren måste följa eventuell lokal lagstiftning. För varje e-biljett där ett köpeavtal har ingåtts är säljaren skyldig TicketSwap Local ett belopp motsvarande 5 % av försäljningspriset (inklusive moms) ("serviceavgifter"). Genom att ingå detta biljettavtal instruerar säljaren Stripe att dra av detta belopp från försäljningspriset och överföra det till TicketSwap Local. Säljaren ska således erhålla 95 % av försäljningspriset.

Om en e-biljett säljs för mer än 120% av det det nominella värdet (inklusive serviceavgifter) förbehåller sig TicketSwap Local rätten att återkalla försäljningen eller reglera beloppet över 120% av det nominella värdet (inklusive serviceavgifter) och överföra det återkallade eller reglerade beloppet till köparen via Stripe. TicketSwap Local bestämmer när detta sker och köparen kan inte utöva denna rättighet. Har säljaren redan fått betalt måste säljaren återbetala det belopp som överstiger 120% av det nominella värdet (inklusive serviceavgifter) till TicketSwap Local i enlighet med återbetalningsvillkoren.

FairShare: Arrangörer kan aktivera FairShare för försäljningen av e-biljetter till deras evenemang via plattformen. När FairShare är aktiverat delas summan som överskrider det nominella värdets belopp (inklusive serviceavgifter och moms) mellan säljaren och arrangören. TicketSwap samlar in denna summa från säljaren å arrangörens vägnar. FairShare påverkar inte det maximala priset på plattformen. Här hittar du mer information om FairShare.

Moms: Moms på e-biljetter som säljs av säljaren via plattformen måste ha betalats på den ursprungliga e-biljetten innan säljaren erbjuder e-biljetten till försäljning. TicketSwap Local tar ut moms på serviceavgiften/transaktionen för köparen och på förmedlingskostnaderna för säljaren.

Sålda e-biljetter: När försäljningen är slutförd får säljaren antingen en bekräftelse via e-post eller en push-notis, varefter den sålda e-biljetten automatiskt tas bort från plattformen. Säljaren måste kontrollera om e-biljetten visas som såld på plattformen. Säljaren är skyldig att förstöra alla kopior av den sålda e-biljetten. Säljaren får inte annonsera ut biljetten på flera plattformar. Om en e-biljett säljs samtidigt på 2 olika plattformar är säljaren skyldig att återkalla försäljningen på den andra plattformen.

Betalning till säljaren: Så snart som möjligt efter att e-biljetten har sålts och levererats, överför Stripe det överenskomna försäljningspriset minus serviceavgifterna ("betalning") till säljaren. När säljaren kan förvänta sig att ha betalningen på sitt bankkonto kan du se här. TicketSwap Local har inget ansvar för att betalningarna kommer in på bankkontot i tid och är inte alls involverad i betalningsförfarandet. Efter ett meddelande om en ogiltig e-biljett från TicketSwap Local till Stripe eller i händelse av (misstänkt) bedrägeri, eller ett inställt evenemang, kan betalningen till säljaren avbrytas tills mer klarhet om situationen råder. Om TicketSwap Local anser att det finns skäl att göra det kan TicketSwap beordra Stripe att annullera betalningen.

Uppfyllande av KYC-lagstiftningen (Know Your Customer): TicketSwap Local är bunden av integritetspolicyer. De företag som TicketSwap anlitar för att hantera betalningen till säljaren kontrollerar din information mot sina egna och offentliga databaser för att upptäcka misstänkt beteende. Baserat på denna granskning kan det hända att du måste lämna in ytterligare identitetshandlingar till dem. Dessa måste vara originalkopior av din identitetshandling och får inte modifieras (t.ex. vattenstämplas). Identitetshandlingarna raderas av dessa företag efter kontrollen.

Höga belopp: En säljare som vid någon tidpunkt själv, eller tillsammans med "liknande säljare", har sålt för mer än 800,00 euro i form av e-biljetter eller erbjudanden till evenemang som ännu inte har ägt rum (nedan: "osäkert värde") kommer inte att få betalt förrän det rimligen har konstaterats att e-biljetterna är giltiga och att köparen har kunnat få tillträde till evenemanget. Med ”liknande säljare” avses säljare som har samma eller liknande personuppgifter som säljaren.

Det ”osäkra värdet” reserveras av Stripe för säljaren. Om en säljare har ett utestående belopp på mer än 800,00 euro kommer en bekräftelse på att säljaren samtycker till detta alltid att begäras innan en ny e-biljett till försäljning syns på plattformen.

Annullerad försäljning: TicketSwap Local har ett intresse av att köpeavtalet mellan köpare och säljare genomförs på ett korrekt sätt. Köpeavtalet innehåller därför en oåterkallelig tredjepartsklausul till förmån för TicketSwap Local, som gör det möjligt för TicketSwap Local att kräva att köpeavtalet följs, upplösa köpeavtalet eller ogiltigförklara köpeavtalet om köparen eller säljaren inte har uppfyllt villkoren i biljettavtalet.

Gratisbiljetter: Säljaren får inte sälja en biljett som erhålls utan kostnad. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, biljetter som vunnits i en tävling, biljetter till gästlistor osv.

Lägsta biljettpris: Biljetter som läggs upp på plattformen bör listas för minst 5 euro (eller motsvarigheten till 5 euro i andra valutor).

Köp av e-biljetter

Avgifter, betalning och leverans: Köparen av en e-biljett kan betala online med de betalningsmetoder som erbjuds. Transaktionskostnaderna för köp av en e-biljett uppgår till 5 % av försäljningspriset (inklusive moms). Dessutom betalar köparen 3 % av kostnaderna för betalningshanteringen (inklusive moms). Efter köpet kan e-biljetten omedelbart laddas ner från plattformen. Dessutom tillhandahåller TicketSwap Local e-biljetten så snart som möjligt efter att betalningen har mottagits av Stripe, i.) i Mina köp på ditt TicketSwap-konto och ii.) per e-post i form av en länk till PDF-filen. Vid köpet har ett slutgiltigt avtal mellan säljaren och köparen ingåtts. På grund av produktens natur är det inte vid någon tidpunkt möjligt efter köpet att ångra sig. Efter att transaktionen har slutförts finns det ingen ångerperiod för köpare eller säljare.

Secure Swap: Vissa e-biljetter på plattformen kan köpas genom Secure Swap. När en biljett säljs via Secure Swap görs den ursprungliga e-biljetten obrukbar efter försäljningen och ersätts med en ny unik e-biljett i eget namn. På så sätt kan köparen vara säker på att den köpta e-biljetten är användbar och aldrig har använts tidigare. En e-biljett via Secure Swap känns igen på Secure Swap-logotypen. Gå hit för att se hur Secure Swap fungerar.

Tillträde till evenemanget: Tillträdet till ett evenemang omfattas alltid av alla villkor eller regler som arrangören och den som driver anläggningen tillämpar. Både köparen och säljaren är enskilt ansvariga för att dessa villkor eller regler följs..

Ändringar av evenemanget: Köparen är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om det evenemang som han köpt en e-biljett för och bör själv kontrollera om upplevelsen kommer att skjutas upp, ställas in eller ändras på något annat sätt (nedan gemensamt kallat "ändrad" eller "ändring").

Säljaren ansvarar för att ha uppdaterad information om det evenemang för vilket han eller hon säljer en e-biljett på plattformen. När ett evenemang ställs in ska säljaren ta bort e-biljetten från plattformen inom 48 timmar efter det officiella tillkännagivandet från arrangören. Om e-biljetten har sålts till köparen är säljaren skyldig att återbetala köparen.

TicketSwap Local gör sitt bästa för att kontakta köparna gällande ändringar av evenemang, men är inte skyldig att göra det.

TicketSwap Local är inte ansvarig för eventuella skador som uppkommer för användare av TicketSwap (köpare och säljare) till följd av ändringar av evenemang.

När ett evenemang ställs in ger evenemangets arrangör vanligtvis en "kompensation" till den (juridiska) person som köpte e-biljetterna till evenemanget direkt från arrangören (säljaren). Avsikten är att denna ersättning (med eller utan kontakt med säljaren) ska betalas ut till köparen, eftersom köparen blev ägare genom att förvärva e-biljetten via plattformen.**

Det kan hända att ersättningen från arrangören skiljer sig från det belopp som köparen har betalat för e-biljetten på plattformen. TicketSwap Local är inte ansvarig för ovannämnda "prisskillnad", varken gentemot köpare eller säljare. Säljaren är bara skyldig att återbetala beloppet för det nominella värdet som bestäms av arrangören

Vid utbetalning av ersättningen till köparen för ett inställt evenemang görs en distinktion mellan Secure Swap-biljetter och icke Secure Swap-biljetter. TicketSwap strävar efter att efter bästa förmåga hjälpa köparen att få ersättning från arrangören.

Om köpet gjordes via Secure Swap kontaktar arrangören köparen (eventuellt via plattformen) direkt om inställda evenemang och ersättning. Ersättningen för ett inställt evenemang består vanligtvis av det nominella värdet som säljaren betalade för e-biljetten (exklusive serviceavgifter från biljettleverantören). Detta belopp kan skilja sig från det belopp som köparen har betalat via plattformen – den uppkomna prisskillnaden kan vara högre eller lägre än det nominella värdet.

Om köpet inte gjordes genom Secure Swap är säljaren skyldig att kräva eventuell ersättning som erbjuds av arrangören för det inställda evenemanget och därefter överföra den till köparen i enlighet med återbetalningsvillkoren. Detta belopp är maximerat till det belopp som säljaren har fått för att sälja e-biljetten till köparen på plattformen. Alla belopp som säljaren överför till köparen måste överföras via TicketSwap med hjälp av Stripes betalningssystem.

I vissa fall kan avbokningspolicyn skilja sig från de ovan nämnda processerna. Den mest önskvärda lösningen är alltid att ersättningen betalas ut till köparen. TicketSwap Local är inte ansvarig för prisskillnader.

**Om ett evenemang skjuts upp till ett annat datum eller en annan tid och/eller ändras till en annan plats är säljaren inte skyldig att ge köparen någon ersättning. Om köparen inte längre vill använda biljetten kan köparen besluta att sälja sina biljetter på plattformen. TicketSwap Local är inte ansvarig för eventuella prisskillnader som uppstår på grund av detta.

Ogiltig e-biljett: Det finns en risk att e-biljetter som köpts via plattformen (utom e-biljetter via Secure Swap) visar sig vara ogiltiga. Riskerna kopplade till e-biljettens giltighet och eventuella kostnader i samband med detta är säljarens och köparens ansvar. Säljaren får inte återanvända en e-biljett efter att transaktionen har slutförts. Köparen får endast sälja e-biljetten vidare med det TicketSwap-konto som användes för att köpa e-biljetten. Det är inte tillåtet att sälja en e-biljett på nytt på en annan plattform (såvida det inte är en Secure Swap e-biljett).

Om e-biljetten verkar vara ogiltig kommer TicketSwap Local att sammanföra säljare och köpare i en modererad chattdiskussion för att söka en lösning i samråd. TicketSwap Local agerar som en oberoende moderator mellan köpare och säljare och försöker hitta bevis som stöder köparens och säljarens argument. Baserat på dessa utredningar kommer TicketSwap Local att besluta huruvida säljaren ska återbetala de ogiltiga biljetterna till köparen eller inte. Köparen och säljaren är skyldiga att följa det beslut som fattas av TicketSwap Local.

Om säljaren vägrar att samarbeta förbehåller sig TicketSwap Local rätten att anmäla säljaren, dela säljarens personuppgifter med köparen för att göra en polisanmälan och (permanent) blockera hans konto. Alla fall av ogiltiga e-biljetter ska rapporteras till TicketSwap Local.

Köparen har rätt att rapportera en ogiltig e-biljett inom 30 dagar efter evenemanget. Efter denna period kommer TicketSwap Local inte att hantera några krav på ogiltiga e-biljetter.

Återbetalningsvillkor: Om säljaren behöver göra en återbetalning till köparen är säljaren skyldig att göra detta i enlighet med återbetalningsvillkoren. Säljarens återbetalning till köparen kan orsakas av, men är inte begränsad till, försäljning av ogiltiga e-biljetter, försäljning av e-biljetter för mer än 120 % av det nominella värdet (inklusive serviceavgift) eller att evenemanget ställs in. Om säljaren inte följer återbetalningsvillkoren förbehåller sig TicketSwap Local rätten att använda ett inkassobolag för att underlätta återbetalningen. Alla ytterligare avgifter från inkassobolaget måste säljaren stå för.

TicketSwap Local underlättar återbetalningen efter bästa förmåga, vilket innebär att TicketSwap Local förmedlar återbetalningen mellan köpare och säljare. Återbetalning till köparen ska alltid ske med de metoder som TicketSwap Local föreslår (uppgörelser mellan köpare och säljare sker på egen risk). Alla belopp som säljaren överför till köparen måste anordnas av TicketSwap med hjälp av Stripes betalningssystem. TicketSwap innehar inte några summor som köparen eller säljaren är skyldiga vid någon tidpunkt.

Återbetalningsvillkor – Inställda evenemang: Om säljaren behöver göra en återbetalning till köparen för ett inställt evenemang är säljaren skyldig att överföra beloppet inom 14 dagar efter att ha mottagit ersättningen från arrangören. Köparen kan inte få några utökade rättigheter från detta. I alla andra fall är säljaren skyldig att göra en återbetalning till köparen inom 14 dagar efter att återbetalningen utfärdats till köparen. Om återbetalning inte har skett inom 14 dagar förbehåller sig TicketSwap Local rätten att hjälpa köparen att använda ett inkassobolag för att underlätta återbetalningen. Alla ytterligare avgifter från inkassobolaget måste säljaren stå för.

Risker: Bortsett från e-biljetter via Secure Swap är det inte riskfritt att köpa en e-biljett via plattformen. TicketSwap Local strävar efter att endast genomföra säkra och lyckade försäljningar via plattformen, men garanterar inte att en e-biljett som köpts via plattformen alltid är giltig och alltid kommer att ge tillträde till det önskade evenemanget. E-biljetter via Secure Swap är i princip alltid giltiga för det önskade evenemanget.

Ansvar: TicketSwap Local är inte ansvarig för eventuella skador (inklusive indirekta skador utan begränsning) som du kan drabbas av till följd av din användning av plattformstjänsten eller plattformen, såvida inte skadan orsakas av uppsåt, grov oaktsamhet eller avsiktlig vårdslöshet. Även om TicketSwap Local vidtar så många åtgärder som möjligt för att säkerställa ett säkert köp av en e-biljett kan TicketSwap Local inte alltid garantera att plattformstjänsten och innehållet på plattformen är korrekt. Det går endast garantera att en e-biljett är korrekt eller giltig om det rör sig om en e-biljett via Secure Swap, vilket dock inte påverkar faktumet att TicketSwap Local inte är ansvariga för indirekta skador. TicketSwap Local ansvarar inte för konsekvenserna av (eventuella) felaktigheter med avseende på plattformstjänsten, plattformen eller e-biljetten, vilket inkluderar alla typer av (tekniska) fel eller felaktigheter avseende användningen av en funktion för överföring av biljetter som erbjuds av en tredje part. TicketSwap Local har rätt att utan föregående meddelande (tillfälligt) avbryta eller begränsa användningen av tjänsten eller lägga ner plattformstjänsten utan att ange skäl och utan att detta ger upphov till någon rätt till ersättning från TicketSwap Local.

Missbruk: Du samtycker till att inte tillhandahålla information, data eller innehåll via plattformen som bryter mot någon lag eller förordning. Dessutom samtycker du till att du:

 1. inte kommer simulera ett olämpligt förhållande till en person eller enhet;

 2. inte har åtkomst till begränsade/skyddade delar av plattformen;

 3. inte kommer att skicka virus, maskar, skräppost, spam, kedjebrev, oönskade erbjudanden eller annonser av något slag och för något ändamål; och

 4. inte kommer att kontrollera, skanna eller testa sårbarheten hos plattformen eller något annat relaterat system eller nätverk, eller agera i strid med någon säkerhet eller autentisering;

 5. inte kommer att tillhandahålla innehåll som är kränkande, diskriminerande eller uppviglar till hat eller våld baserat på hudfärg, etnicitet eller nationalitet

Om TicketSwap Local misstänker att du inte följer plattformsavtalet kan TicketSwap Local (permanent) neka dig tillgång till plattformen och plattformstjänsten med omedelbar verkan. I händelse av bristande efterlevnad har vi rätt att behålla dina (relevanta) uppgifter och din information i våra register för framtida referenser. Detta innebär att vi genom att du bryter mot plattformsavtalet har en berättigad anledning att behålla dina uppgifter, vilket innebär att vi inte behöver uppfylla din begäran om att radera alla dina uppgifter från våra system. Vi gör detta för att förhindra missbruk i framtiden.

Utlämnande av information: TicketSwap Local har alltid rätt att lämna ut information för att (i) försvara sig i domstol, (ii) verkställa ett domstolsbeslut, (iii) följa alla lagar, förordningar eller förfrågningar från myndigheter, (iv) att skydda den nationella säkerheten, försvaret, den allmänna säkerheten/den allmänna hälsan och (v) upprätthålla sina rättigheter.

Uppdaterad: Den 16 januari 2024